من خودم به شخصه اگر بخواهم مسافرتی جایی بروم ،مخصوصا اگر کوتاه هم باشد،یک دست لباس میپوشم چادرم را سرم میکنم،بدون توجه به مکان مورد نظر راحت ترین کفشم را هم می پوشم و بسم الله دِ برو که رفتیم

در طول سفر هم اصلا اذیت نمیشوم و حالش را میبرم

اما این آقای خونه!امان از این آقای خونه،هرجایی که میرود مدلش بسته به مکان مورد نظر فرق میکند و به همین دلیل من هنوز در جمع کردن ساکش به مشکلات برمیخورم!

مکان جدید است و من همه چیز را ریختم بیرون و منتظر تا بیاید و از بینش انتخاب کند تا ساک را ببندم!

میبینید وضع مرا؟ :/

+هنوز نتوانستم از بیدار شدن تُردَک عسک بگیرم

منبع : "مـــــــردود مـــــــرداد" |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : "مـــــــردود مـــــــرداد" |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : "مـــــــردود مـــــــرداد" |دو سه روزه ها منبع : "مـــــــردود مـــــــرداد" |دو سه روزه ها منبع : "مـــــــردود مـــــــرداد" |دو سه روزه ها منبع : "مـــــــردود مـــــــرداد" |دو سه روزه ها منبع : "مـــــــردود مـــــــرداد" |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : "مـــــــردود مـــــــرداد" |دو سه روزه ها منبع : "مـــــــردود مـــــــرداد" |دو سه روزه ها منبع : "مـــــــردود مـــــــرداد" |دو سه روزه ها منبع : "مـــــــردود مـــــــرداد" |دو سه روزه ها منبع : "مـــــــردود مـــــــرداد" |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : "مـــــــردود مـــــــرداد" |دو سه روزه ها منبع : "مـــــــردود مـــــــرداد" |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : "مـــــــردود مـــــــرداد" |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها منبع : |دو سه روزه ها
برچسب ها : مکان ,مکان مورد